GDPR

PERSON- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Nedenfor beskrives Validan Branche ApS’ person- og privatlivspolitik, herunder oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1. Hvem er vi?
Når du som tegnings- eller kontaktperson for en virksomhed eller som senior, studerende, eller underviser, tilmelder dig som medlem i Validan Branche ApS (herefter benævnt ”os/vi”), modtager og behandler vi som dataansvarlig de personoplysninger, vi modtager om dig med det formål at registrere dig eller virksomheden som medlem.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Validan Branche ApS
CVR-nr. 43261495
Jessens Mole 11
5700 Svendborg
Mail: kontakt@validanbranche.dk
Telefon: 35 13 35 13

2. Hvilke oplysninger behandles?
I forbindelse med tilmeldingsprocessen modtager vi de personoplysninger, som fremgår af tilmeldingsblanketten.

Hvis du tilmelder dig eller en virksomhed til et virksomhedsmedlemskab eller øvrige medlemskaber, behandler vi oplysninger om navn, fødselsdato, stillingsbetegnelse, telefonnummer og privat e-mailadresse, arbejdssted og eventuelt autorisationsnummer.

Ved studiemedlemskaber behandler vi tillige oplysninger om uddannelsessted og eventuelt dato for afslutning af uddannelse.

Oplysningerne behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi for at kunne vurdere din optagelse som medlem og efterfølgende kontakt i forbindelse med medlemskabet, skal kunne behandle oplysninger om dig som tegningsperson, kontaktperson eller senior/studerende.

3. Opbevaring af dine personoplysninger
Når du, eller den virksomhed som du er tegnings- eller kontaktperson for, er tilmeldt, oprettes du som medlem i vores system. Her vil vores ”Privatlivspolitik for medlemmer af Validan Branche ApS” være gældende for vores behandling af dine personoplysninger, og heri kan du finde yderligere information om opbevarings- og sletteprocedurer.

Hvis din tilmelding afvises, slettes dine personoplysninger, når der ikke længere er et sagligt formål med opbevaring af disse.

4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
I forbindelse med din tilmelding videregiver vi dine personoplysninger til den relevante lokalforening. Vi vil ligeledes dele oplysningerne med de af vores databehandlere (f.eks. systemudbydere) der er nødvendige at anvende for at registrere optagelsen som medlem.

Når vi behandler dine personoplysninger, kan vi bruge databehandlere, som enten selv er lokaliseret udenfor EU/EØS, eller som benytter sig af underdatabehandlere, som er lokaliseret udenfor EU/EØS. Er det tilfældet, vil vi sørge for, at databehandleren enten har afgivet en garanti eller har tiltrådt en overenskomst, som sikrer, at databehandleren og underdatabehandleren lever op til kravene i databeskyttelsesforordningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45-46.

5. Dine rettigheder og klagevejledning
Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

Ret til indsigt i egne personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til os, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet er hermed, hvor vi har oplysningerne fra, hvor længe vi opbevarer dem, samt hvem vi eventuelt deler dem med.

Ret til at få rettet urigtige personoplysninger
Såfremt Validan Branche ApS behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning vil vi sørge for at få de pågældende oplysninger tilrettet/slettet.

Ret til sletning
Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor vi normalt ville slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en indsigelse fra dig, vurderer vi, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har kontrolleret, om vores legitime interesser går forud for kundens interesser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagevejledning
Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.