Validan Branchegaranti

PERSON- OG PRIVATLIVSPOLITIK

§1 – Baggrund
Nærværende vilkår er udarbejdet i forbindelse med etableringen af en kollektiv garantiordning, der opnås ved kundeforhold hos Validan Branche. Når der for en virksomhed (herefter benævnt kunden) er etableret kundeforhold til Validan Branche, er kunden forpligtet til at efterleve nærværende vilkår.

§2 – Formål
Branche Garantis overordnede formål er at skabe tillid og tryghed hos den enkelte forbruger ved indgåelse af aftaler med håndværksvirksomheder, der er i kundeforhold med Validan Branche og dermed omfattet af Branche Garanti. Det er formålet med Branche Garanti at sikre forbrugere ikke lider økonomisk tab som følge af fejl og mangler ved håndværksmæssigt arbejde, bestilt hos og udført af Validan Branches kunder. Forbrugeren er sikret i henhold til de af Branche Garantis vedtægter, der er gældende på det tidspunkt, hvor aftalen mellem forbrugeren og Validan Branches kunde indgås.

§3 – Hvem er dækket?
Stk. 1. Branche Garanti sikrer de forbrugere, der har indgået en entrepriseaftale med en kunde hos Validan Branche om udførelse af arbejder på forbrugerens private bolig, herunder én- eller to-familieboliger, ejerlejligheder, andelsboliger eller sommerhuse, privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug. For så vidt angår arbejde på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er sådant arbejde undtaget fra dækning, når det sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Desuden er forbrugere omfattet, når de som lejere for egen regning, lader udføre arbejde på det lejede.

Stk. 2. Stenhuggerarbejde, som i medfør af afgrænsningerne i stk. 1 ville være undtaget fra dækning, er omfattet af Branche Garanti, hvis arbejdet er bestilt og betalt af forbrugeren i privat øjemed.

§4 – Hvornår kan dækning opnås?
Stk.1. Det er en betingelse, at forbrugeren reklamerer rettidigt overfor kunden, dvs. inden rimelig tid fra manglen er eller burde være opdaget af forbrugeren. Hvis kunden ikke umiddelbart afhjælper manglen, skal forbrugeren snarest indgive klage til godkendt privat tvistløsningsorgan (ankenævn), som omfatter en eller flere af de brancher, som Validan Branche betjener, eksempelvis Ankenævnet for Tekniske installationer, Byggeriets Ankenævn, Håndværkets Ankenævn.

Stk. 2. Det er desuden en betingelse, at kunden ikke efterlever ankenævnsafgørelsen inden for den af ankenævnet fastsatte frist, og at forbrugeren indbringer sagen for Validan Branche Garanti inden 6 måneder fra udløbet af den frist for efterlevelse, der er fastsat i ankenævnskendelsen. Er kunden gået konkurs, og ankenævnet derfor ikke har fastsat en frist for udbedring af arbejdet, regnes fristen fra tidspunktet for kendelsens afsigelse.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor ankenævnet måtte nægte at behandle sagen på grund af behov for supplerende bevisførelse, accepterer Branche Garanti at yde dækningstilsagn, når der foreligger dom eller voldgiftskendelse, der fastlægger arten og omfanget af manglerne i henhold til § 7.
En udeblivelsesdom kan i dette tilfælde ikke i sig selv danne grundlag for et dækningstilsagn. Som nævnt i stk. 2, er det ligeledes en betingelse for dækning, at forbrugeren indbringer sagen for Branche Garanti inden 6 måneder efter afsagt dom eller voldgiftskendelse, eller at forbrugeren indbringer sagen inden 6 måneder efter, at forbrugeren indser, at opnåelse af dom eller voldgiftskendelse ikke er mulig

§5 – Hvilke vilkår gælder for udbetaling under Branche Garanti?
Det er en betingelse for dækning, at den udførende virksomhed, med hvem aftale blev indgået, på aftaletidspunktet var kunde hos Validan Branche, at afhjælpningsarbejdet udføres af en kunde hos Validan Branche, og at udbetaling først sker, når regning for afhjælpningen foreligger.

§6 – Hvilke regler skal respekteres af forbrugeren efter anmeldelse af krav under Branche Garanti?
Det er en betingelse at forbrugeren medvirker til en fyldestgørende oplysning af sagen. Forbrugeren skal ligeledes loyalt redegøre for sit økonomiske mellemværende med den virksomhed, der oprindeligt var antaget til arbejdets udførelse. Yderligere skal forbrugeren på anfordring stille betryggende sikkerhed for sin opfyldelse af den aftalte betaling for det arbejde, som er aftalt med kunden. Forbrugeren skal acceptere, at Branche Garanti rekvirerer kopi af sagens akter i ankenævnet, respektive får tilstillet sagsakter fra domstols- eller voldgiftsafgørelse. Branche Garanti kan nægte udbetaling i det omfang, kunden har et nettotilgodehavende hos forbrugeren, uanset om dette stammer fra en senere Validan Branchesag eller fra andet kontraktforhold mellem parterne. I tilfælde af uenighed om beløbets opgørelse og retsgrundlag er Branche Garanti berettiget til at tilbageholde en eventuel udbetaling, indtil der er truffet en retslig afgørelse, indgået forlig eller lignende. Forbrugeren skal acceptere, at Branche Garanti kan kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt helt eller delvist, hvis de oplysninger, som forbrugeren har afgivet, ikke er korrekte eller fuldstændige, og at Branche Garanti indtræder i enhver henseende i forbrugerens krav mod kunden, der oprindelig blev antaget til at udføre arbejdet.

§7 – Hvad dækker Branche Garanti?
Stk. 1. Forudsætninger for dækning:
Branche Garanti dækker dokumenterede tab som følge af mangler ved det udførte arbejde. Et tab kan dokumenteres ved opnåelse af en kendelse ved ankenævn, en civilretlig dom eller en voldgiftskendelse.

Branche Garanti omfatter den forbruger, der har indgået en aftale med en håndværksvirksomhed, der er kunde hos Validan Branche og gælder i det omfang, kravet ville kunne gennemføres overfor den valgte håndværker i henhold til dansk rets almindelige reklamations- og forældelsesregler, herunder at kravet ikke er bortfaldet eller ophørt som følge af manglende reklamation, passivitet eller forældelse, og når arbejdet er udført på ejendomme beliggende i Danmark, eksklusiv Færøerne og Grønland.
Validan Branche Garanti omfatter ikke færdiggørelse af arbejdsopgaver, som ikke er udført, eller krav som vedrører spørgsmål i relation til det krævede vederlag.

Stk. 2. Fagmæssig afgrænsning:
Krav, der vedrører anlægs- og jordarbejder, er ikke omfattet af Branche Garanti.

Stk. 3. Dækning i samarbejdssituationer:
Branche Garanti dækker ikke de tilfælde, hvor kunden har arbejdet som underentreprenør for en hoved- eller totalentreprenør, som har indgået aftale med forbrugere, og hvor hoved- eller totalentreprenøren ikke var kunde hos Validan Branche.

Stk. 4. Mangler ved byggematerialer:
Der ydes ikke dækning for materialefejl eller fejl opstået under udførelsen, som følge af mangelfulde og ukorrekte produktanvisninger eller vejledninger fra materialeproducenter.

Stk. 5. Andre tab som følge af garantitilsagn:
Der ydes ikke dækning for tab, der alene kan henføres til særligt forpligtende garantitilsagn fra den udførende håndværker, leverandør eller producent.

Stk. 6. Følgeskader og indirekte tab:
Der ydes ikke dækning for tab ved følgeskader eller andet tab afledt af det udførte arbejde.

Stk. 7. Økonomisk afgrænsning:
Det er en forudsætning, at arbejdet ikke udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms. Ved den beløbsmæssige opgørelse henregnes til den samlede entreprisesum ikke alene det oprindelige tilbud, men tillige aftale om udførelse af øvrige arbejder for den pågældende forbruger, som har tilknytning til eller foretages i forlængelse af den oprindelige entreprise.

§8 – Hvor meget dækker Branche Garanti?
Stk. 1. Forbrugere kan maksimalt få dækket det beløb, som det i afgørelsen pålægges kunden at betale til udbedring af mangler. Branche Garanti dækker med maksimalt 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag, jf. nærmere også § 2. En byggesag omfatter således flere byggeopgaver, der udføres enten inden for samme tidsrum eller i naturlig forlængelse af hinanden på samme ejendom og for samme forbruger.

Stk. 2. Den årlige maksimale dækningssum for Branche Garanti pr. kalenderår er underlagt følgende trappemodel:
1-150 kunder: Maksimal udbetaling årligt kr. 200.000 og maksimalt en skade pr. kunde
151-300 kunder: Maksimal udbetaling årligt kr. 300.000 og maksimalt en skade pr. kunde
301-600 kunder: Maksimal udbetaling årligt kr. 500.000 og maksimalt en skade pr. kunde
Den maksimale dækningssum opgøres til værdien af ydede dækningstilsagn fra Branche Garanti pr. kalenderår eller summen af alle udbetalinger fra Branche Garanti i det pågældende kalenderår. Det højeste af disse to tal er gældende i forhold til den maksimale dækningssum.

Stk. 3. Hvis det ved indgivelse af en anmodning om dækning fra Branche Garanti må antages, at den årlige maksimale dækningssum med tillæg af et eventuelt forhøjelsesbeløb vil blive overskredet, fordeles den resterende del forholdsmæssigt mellem de anmodninger, der relaterer sig til det pågældende kalenderår, og som endnu ikke har modtaget bekræftelse på, at kravet dækkes fuldt ud af garantiordningen.

§9 – Hvordan behandles sagerne?
Stk. 1. Dersom kunden ikke efterlever en pligt til mangelafhjælpning, jf. § 4, kan forbrugeren indbringe sagen for Branche Garanti, der meddeler forbrugeren, om dækning under ordningen vil kunne finde sted. I bekræftende fald kan forbrugeren herefter indgå aftale med en anden kunde hos Validan Branche med henblik på afhjælpning af manglerne. Tilsagnet fra Branche Garanti er gældende i 6 måneder fra meddelelsen.

Stk. 2. Branche Garanti kan på forbrugerens skriftlige begæring i særlige tilfælde meddele individuelt tilsagn om forlængelse af fristen. Hvis der ikke senest 2 år efter tilsagnets meddelelse er gjort brug af dette, er det i alle tilfælde bortfaldet og ikke længere gældende.

Stk. 3. Udbetaling fra Branche Garanti sker direkte til den kunde hos Validan Branche, der har forestået afhjælpningen. Dersom forbrugeren allerede har betalt for afhjælpningen, sker godtgørelsen til forbrugeren på de i § 7 og § 8 gældende vilkår. Der opkræves ikke gebyr for sagens behandling hos forbrugeren., mens Branche Garanti på den anden side kan pålægge kunden gebyr for sagens behandling efter medgået tid.

§10 – Kundernes forpligtelser
Stk. 1. Kunder hos Validan Branche er forpligtet til at efterleve ankenævnets kendelser, medmindre virksomheden, inden 30 kalenderdage efter afgørelsen er forkyndt for virksomheden, har anlagt sag ved retten om de af ankenævnssagen omhandlede spørgsmål. Forpligtelsen gælder såvel kunder, som udfører arbejde direkte for en forbruger, som kunder, der udfører arbejde for en forbruger i underentreprise for en anden kunde. Har virksomheden/kunden anmodet ankenævnet om at genoptage sagen inden 30 kalenderdage efter afgørelsen er forkyndt for virksomheden, udskydes fristen på de 30 kalenderdage, til der foreligger en ny afgørelse fra ankenævnet, som er forkyndt for virksomheden.

Stk. 2. Så snart Branche Garanti har modtaget anmodning om dækning i anledning af manglende efterlevelse af en kendelse/afgørelse, der pålægger kunden pligt til mangelafhjælpning respektive erstatning, er Branche Garanti berettiget til hos kunden at afkræve betaling for det beløb, som afhjælpningsomkostningerne er fastsat til, respektive er dokumenteret at udgøre gennem afholdt syn- og skøn.

Stk. 3. Kunden er over for Validan Branche forpligtet til at efterleve de vedtægter, som var gældende, da aftalen med forbrugeren blev indgået. Forpligtelsen består også efter kundens udtræden af Validan Branche, for så vidt angår arbejde, der er aftalt i kundeforholdets periode.

§11 – Markedsføring
Kun Validan Branches kunder er berettiget til at anvende Branche Garanti i markedsføringsøjemed. Validan Branche fastlægger de nærmere retningslinjer for kundernes anvendelse af Branche Garanti i markedsføringsøjemed eller på anden måde.

§12 – Kontrolordning
Validan Branche kan fastlægge retningslinjer for kontrol af kvaliteten af arbejde udført for forbrugere af de kunder, der helt eller delvist taber en sag ved ankenævn.

§13 – Ikrafttrædelse
Nærværende vedtægter gælder fra 1. februar 2023