SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Baggrund

1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne regulerer kundeforholdet til ”Validan Branche”, herunder kundeforholdets opstart, indhold og ophør.

2. Kundeforholdet

2.1. Et kundeforhold til Validan Branche giver adgang for kunderne til de til enhver tid gældende ydelser, som Validan Branche tilbyder.

3. Oprettelse af kundeforhold

3.1. Til brug for oprettelse af kundeforhold skal kunden levere kontaktoplysninger og virksomhedsoplysninger til Validan Branche.

3.2. Efter levering af de nødvendige oplysninger, jf. pkt. 3.1., oprettes kundeforholdet. Kundeforholdet bekræftes af Validan Branche pr. mail. Vedhæftet bekræftelsesmailen er ligeledes opkrævning for første halve års abonnement, jf. pkt. 4.

3.3. Kundeforholdet træder i kraft, når Validan Branche har modtaget kundens betaling for det første halve års abonnement.

4. Betaling

4.1. For kundeforholdet betales et årligt basisbidrag, der i 2023 udgør kr. 3.000 (ekskl. moms).

4.2. Herudover betaler kunden et individuelt bidrag på kr. 750 pr. ansat, dog kr. 500 pr. lærling/elev (2023-tal). Kunden er pligtig til løbende at indberette til Validan Branche om ændringer i antallet af ansatte, herunder lærlinge/elever. Ved reduktion af antal ansatte, får reduktionen virkning fra førstkommende halvårsopkrævning.

4.3. Bidrag opkræves forud halvårligt hver den 1.6 og den 1.12. Betaling pr. 1.6 og den 1.12 dækker således de efterfølgende 6 måneder, henholdsvis 1.7-31.12 og 1.1-30.6.

4.4. Kunder, der overgår fra medlemskab af en brancheforening til kundeforhold hos Validan Branche, betaler dog alene basisbidrag i en eventuel overgangsperiode, hvor kunden fortsat er forpligtet til at betale bidrag til brancheforeningen. I en sådan overgangsperiode kan kunden dog ikke benytte sig af Validan Branches ydelser for så vidt angående verserende sager eller forhold, som er opstået inden kundeholdet med Validan Branche er trådt i kraft, jf. pkt. 3.3.

4.5. Basisbidraget og det individuelle bidrag reguleres én gang årligt med virkning pr. 1. januar med stigningen i nettoprisindekset, beregnet fra september måned året før reguleringstidspunktet til september måned før reguleringstidspunktet. Basisbidraget og det individuelle bidrag offentliggøres på Validan Branches hjemmeside hvert år i december for det kommende år.

4.6. Manglende betaling af bidrag udgør en væsentlig misligholdelse af kundeforholdet, og vil føre til øjeblikkeligt ophør heraf, såfremt der ikke er sket betaling senest 5 dage efter påkrav om betaling.

4.7. Ved ophør af kundeforholdet, jf. pkt. 5., vil kundeadgangen på hjemmesiden blive inddraget, herunder også enhver ret til at benytte sig af Validan Branches ydelser, logo mv.

5. Opsigelse

5.1. Kundeforholdet kan opsiges med minimum 30 dages varsel til en halvårlig betaling, jf. pkt. 4.3. Kundeforholdet forlænges således automatisk med et halvt år ad gangen, indtil det opsiges.

6. Ophævelse

6.1. I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse kan kundeforholdet ophæves, herunder eksempelvis i tilfælde af manglende indberetning af antal ansatte og lærlinge/elever, jf. pkt. 4.2, eller manglende betaling af bidrag, jf. pkt. 4.3 og 4.6.

7. Telefonisk rådgivning

7.1. Kundeforholdet giver adgang til telefonisk rådgivning i Validan Branches åbningstid om teknik, ledelsesrådgivning, økonomi og jura.

8. Vilkårsændringer

8.1. Validan Branche kan med et halvt års varsel ændre vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Validan Branche orienterer skriftligt kunderne om sådanne ændringer. Kunderne skal senest 30 dage efter orienteringen skriftligt meddele, hvis de ikke ønsker at fortsætte kundeforholdet på de nye vilkår. I så fald anses kunden for at have opsagt sit kundeforhold med rettidigt varsel i overensstemmelse med pkt. 5.1.

9. Tvister

9.1. Enhver tvist, som måtte opstå om kundeforholdet, herunder også om disse salgs- og leveringsbestemmelser skal søges løst ved mediation. Er der enighed om at forsøge mediation, kan enhver af parterne bede Danske Mediatoradvokater om at udpege en mediator, og mediationen skal afholdes snarest. Parterne er enige om at arbejde loyalt for at finde en fælles løsning på tvisten.

9.2. Hvis parterne er enige om, at mediation i den konkrete tvist ikke kan forventes at resultere i en fælles løsning af tvisten, eller parterne efter rimelige og loyale bestræbelser på at finde en fælles løsning må opgive mediationen, skal tvisten afgøres efter dansk rets almindelige regler, idet det mellem parterne er aftalt, at Retten i Svendborg er værneting i første instans.

10. GDPR

10.1. Læs vores GDPR